Základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP

Základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je upravena v zákoníku práce a v navazujících právních a ostatních předpisech. Všichni zaměstnavatelé jsou povinni zajistit BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, které se týkají výkonu práce. Péče o BOZP uložená zaměstnavateli zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu jejich kompetencí. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Náklady spojené se zajišťováním BOZP je povinen hradit zaměstnavatel a náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP můžeme zařadit následující úkoly:

Prevence rizik

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

Dokumentace BOZP

Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci BOZP a udržovat ji v aktuálním znění. Každá společnost má různě rozsáhlou dokumentaci, a to podle pracovišť, provozované činnosti, použitých zařízení a pracovních prostředků.

Mezi dokumentaci BOZP můžeme zařadit následující dokumentaci prevence rizik, kategorizace prací, školení a vzdělávání zaměstnanců, osobní ochranné pracovní prostředky, postupy řešení při pracovních úrazech, traumatologický plán, a mnoho další.

Poskytování OOPP

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat normativní požadavky.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.

Pracovní úrazy

V případě vzniku pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost.

Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Kontrolní činnost

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele a pokud na u něj působí odborová organizace nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, pak tuto prověrku BOZP provádět za jejich účast. Zaměstnavatel je povinen zjištěné nedostatky odstraňovat a vést o tom dokumentovanou informaci.

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami, a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Školení zaměstnanců BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.

Máte zájem o více informací?

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ