Požární ochrana

Požární ochranou (PO) rozumíme souhrn technických a organizačních opatření, které mají za cíl zabránit vzniku požáru a v případě jeho vypuknutí zajistit omezení jeho destruktivní účinky.
Mezi organizační opatření řadíme zejména zpracování dokumentace PO, teoretické a praktické školení zaměstnanců z PO, stanovení požárních hlídek, provádění a plánování kontrol požárně bezpečnostních zařízení a údržbářských prací.

Technickými opatřeními v PO zase rozumíme zařízení pro požární signalizace (např. elektronické požární signalizace, zařízení dálkového přenosu), zařízení pro potlačení požárů nebo výbuchu, zařízení pro usměrnění pohybu kouře při požáru, zařízení pro únik osob při požárů, zařízení pro zásobování vodou, zařízení pro omezení šíření požáru, náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

 • Převezmeme za Vás správu dokumentace požární ochrany (PO) v celém jejím rozsahu
 • Zajistíme udržení dokumentace PO v souladu s legislativními povinnostmi
 • Zajistíme implementaci požadavku PO na všech Vašich pracovištích
 • Aktivně se budeme podílet na neustálém zdokonalování prevence PO na všech Vašich pracovištích
 • Pomůžeme Vám s každodenní administrativní agendou v souvislosti s PO
 • Intervaly konzultací a dozoru na Vašich pracovištích přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům legislativy
 • Povedeme za Vás zpracování dokumentace, zajištění a sledování lhůt školení, revizí požárně bezpečnostního zařízení
 • Zpracujeme Vám plány školení a revizí požárně bezpečnostního zařízení
 • Obstaráme realizaci pravidelných kontrol PO
 • Poskytneme spolupráci při povinných nácvicích evakuace
 • Zajistíme asistenční služby při řešení krizových situací
 • Garantujeme poradenství 7 dní v týdnu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ